Tudat(osság)

Tudat(osság)

Alapfogalmak: tudat, tudatosság

Napjainkban egyre több szó esik a tudatosságról: létezik már tudatos gyermeknevelés, vásárlás, étkezés, túrázás, állattartás, bőrápolás, de még a hajunkat is ápolhatjuk tudatosan.

Az Újrahangolás® Központban nagy hangsúlyt fektetünk a tudatosságra: minden tréningünk, képzésünk azt célozza, hogy tisztában legyünk magunkkal és a körülöttünk lévő világgal, történésekkel. Víziónk egy olyan társadalom, amelyikben az egyének ahelyett, hogy hagyják magukat sodródni az aktuális hullámok hátán, aktívan és tudatosan vesznek részt a következő generáció teremtésében.

Ősztől ezt szem előtt tartva indulnak újra képzéseink. Ahogy érik bennünk is, amit át szeretnénk adni, ahogy egyre tudatosabbá válunk mi is, úgy hangoljuk újra a kínálatunkat. Stabil alapokra építünk. De ne szaladjunk ennyire előre.

A milliós kérdés: tudatosak vagyunk-e arról, hogy mit jelent a tudatosság? Erről olvashatsz most. Tekintheted alapozónak vagy gondolatébresztőnek is.

Anélkül, hogy nyelvészeti értekezésbe fordulnék, világos, hogy a kifejezés alapját a tudat szó képezi – A magyar nyelv értelmező szótára négy meghatározást ad erre a kifejezésre. Filozófiai értelemben az agy legmagasabb rendű képességeként jelöli, tudományos értelemben pedig az ezen képesség által megszerzett „képzetek, fogalmak, érzelmi és akarati élmények összessége”. Ritkán öntudatként is használatos a szótár meghatározása szerint. Negyedsorban pedig a tudat pszichikai tapasztalatként is leírható: annak az élménye, hogy valaki bizonyos valami felől, tudatában van valaminek.

Tudományos megközelítés

Mivel a tudat az egyén sajátja, meglehetősen szubjektív tényező – s mint ilyen, tudományos értelemben nincs általánosan elfogadott meghatározása, „Sőt a tudatnak szinte annyi elmélete van, ahányan csak megkíséreltek ilyet felállítani.”

Filozófia

A nagy gondolkodók, filozófusok mindig is olyan létkérdésekről elmélkedtek, hogy „létezik-e Isten, mikor és mitől igaz egy kijelentés, mit jelent egy tárgyat megismerni, továbbá hogyan kell felfogni a tudat és az agy kapcsolatát […].” Ennek ellenére még a filozófia sem ad kimerítő választ, hiszen sokszor több a kérdés, mint a felelet, és időnként körbe-körbe jár a gondolkodás. Ha ugyanis ki szeretnénk mondani, hogy ami a tudatban van, az pontos mása a külvilágban lévő dolognak, akkor meg kell találni a megfeleltetés módját. Ez viszont ugyancsak a tudatból fakad, így még mindig nem lehetünk benne biztosak, hogy ténylegesen úgy látjuk, ahogy valójában van, azaz végeredményben csak elménkben spekulálunk. Sőt, Immanuel Kant, a 18. századi filozófus egyenesen azt mondta, hogy a tudat eredetére sosem fog fény derülni, úgyhogy nincs is értelme foglalkozni vele.

Pszichológia, idegtudományok

A legrégebbi időktől egészen a mai napig rejtélyes a tudat(osság) mibenléte. A pszichológia történetében az egyes nézőpontok különbözőképpen tekintettek rá. Eleinte a lélekkel azonosították, majd a 20. század elején a viselkedést tanulmányozó behavioristák tudomást sem vettek róla, lévén nem megfigyelhető. A század közepére újra előtérbe került a tudat létezésének és milyenségének kérdése, bár egységes elmélet továbbra sem fejlődött ki. Ez igaz a lélekre is: noha azt várnánk, hogy a pszichológia a lélekként megnevezett, jól körülhatárolható tényezőt kutatja és ismerteti, valójában inkább szerteágazó témái és számos irányzata van, mintsem valódi meghatározása a lélekre.

Az idegtudományok klinikusai is behatóan tanulmányozzák a témát, de egyelőre ők sem adtak pontos leírást a tudatra, tudatosságra. Nézőponttól függ, hogy mi tekintendő „normális” működésnek, és mi a zavart, abnormális forma, honnan kezdődik, van-e egyáltalán éles határvonal a kettő között. A kérdés megválaszolása az orvosok számára azért lenne lényeges, mert nagyban segítené őket a módosult tudatállapotok kezelésében.

Neuropszichológiai szempontból a tudatosság testi, illetve biológiai tényező, belső folyamatok tudatában levés: „a belső reprezentációk monitorozása, a különféle agyi rendszerek feldolgozási folyamataihoz való hozzáférés.” Két fő funkciója ezen belső események folyamatos követése és kontrollja. A külvilágban és a testünkben zajló történések monitorozása a túlélést szolgálja: az éhség, a fájdalom, a felénk fenyegetően rohanó kutya olyan ingerek, amelyek addig nem hagynak bennünket nyugodni, amíg nem teszünk ellenük valamit. A folyamatos kontroll pedig cselekedeteinket segít irányítani.

Ugyanerre a megállapításra jutott az idegrendszert kutató két nemzetközi hírű tudós, Giulio Tononi és Christof Koch is. Vizsgálataik alapján szoros kapcsolat áll fenn a tudatos elme és az agy között. Bár megjegyzik, hogy ez a kapcsolat egyelőre meghatározhatatlan és számos kérdést felvet – például azt, hogy miért pont az agyhoz kapcsolódik, nem másik szervhez, és miért csak az agy bizonyos részéhez.

Vallások

Természetesen a vallásoknak is van elképzelése a tudatról.

Kereszténység

A Magyar Katolikus Lexikon azt írja, hogy „a lélek úgy élteti az anyagot, hogy egyúttal tudatot, sőt szabad személyi tudatot ad neki.” A kereszténységnek a tudat és a tudatosság nem elsődleges tanítási területe. Eredendően bűnösök vagyunk, bármennyire is Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Nincs azonban a keresztény vonatkoztatási rendszerben sem minden veszve, hiszen a megtéréssel (metanoia) már elkezdünk keresni valami felettünk állót, ami irányt mutat, vagyis a krisztusi tanokról való tudatosságra vezet. Mert mi is a keresztény hívő végső célja? Az unio mystica: az Istennel való misztikus egyesülés.

Keletebbre már nagyobb szerepet kap a tudatosság.

Buddhizmus

A (hinajána) buddhizmusban a tudatosság az éberség. A tudat maga nem egy megfogható, jól körülhatárolható „dolog”, hanem maga a tapasztalás folytonossága. A létezés kiindulási alapja, hogy a vágyak szünet nélkül az érzékek világába vezetik az egyént. A helyes éberség juttat ki ebből a megszabadulásba (mokkha / moksha). A tudatosság vagy helyes éberség elérésének módszere a satipatthāna gyakorlat, amely többek között felöleli a test feletti szemlélődést, a légzés és a testhelyzetek tudatosítását, a tudat állapotának a tudatosítását. Számos fokozaton és gyakorlaton át vezet az út a végső megszabaduláshoz.

Védák

A hindu, vagy még inkább védikus hagyomány kiindulása nem a tapasztalati úton való ismeretszerzés, hanem a szentírások. Azt fogadja el minden alap alapjának, amit Isten kinyilatkoztatott. Az ősi szentírások azt mondják, hogy a tudat a lélek (amely az ő nézőpontjukból különbözik a pszichétől és önvalóként hivatkoznak rá) jelenlétének szimptómája a testben, azaz a test léte a léleknek köszönhető. Áthatja az egész testet, amely a tudat nélkül halott, és anyagi eszközökkel lehetetlen életre kelteni a testben. A Bhagavad-gītāban például Kṛṣṇa (Isten) kijelenti, hogy az élőlényekben Ő az éltető tudat. Vagyis az élőlény léte Istentől származik, a test, amiben a lélek lakozik, pusztán tudat nélküli mulandó anyag. Mindez azt is jelenti, hogy a lélek egylényegű Istennel, nagyságát tekintve azonban meg sem közelíti a Legfelsőbbet: parányi, mindössze egy hajszál keresztmetszetének tízezred része. A szentírások megkülönböztetik az egyéni lelket (aṇu-ātmā, jīvātmā) és a Felsőlelket (Paramātmā, vibhu-ātmā). Mindkettő az egyén szívében lakik. A Felsőlélek Isten részleges képviselőjeként tanúja az egyéni lélek minden rezdülésének. S nemcsak tanúja, de Ő teljesíti a vágyait. Lehetőséget ad neki a független cselekvésre. Minderre azért van szükség, mert Isten teljesíti a léleknek azt a vágyát, hogy az anyagi világban (mint egyfajta játszótéren) megtestesülve „kipróbálja magát”, és Istent játszva megtapasztalja, milyen irányítónak lenni. Ez az élvezet azonban keserű tapasztalás: anyagi testbe lépve minden mulandó és viszonylagos, a boldogság, a boldogtalanság, az élvezet és a szenvedés is, sőt maga a test is folyton változik.

Tulajdonságait tekintve a lélek örök (sat), tudással teli (cit) és boldog (ānanda) – testet öltve azonban anyagi tudata akar az anyagon uralkodni. Eredeti helyzetében az élőlény mindig a Legfelsőbbre gondol, Rá emlékezik, és tisztában van vele, hogy ő az alárendelt, a szolga, Isten pedig az élvező, az Úr. A test pedig, amelyet a lélek az anyagi világban felölt, mulandó (asat), tudatlan (acit) és szenvedéssel teli (nirānanda).

Legtömörebben talán az egyik Bhagavad-gītā vers foglalja össze, hogy mi a tudatosság: „A békét nem az éri el, aki igyekszik vágyait beteljesíteni, hanem egyedül az, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan özöne, melyek úgy ömlenek bele, mint folyók az állandóan töltődő, ám mindig mozdulatlan óceánba.” (2.70)

Modern felfogás

A modern gondolkodók, tanítók közül az Újrahangolás® Központban David R. Hawkins 20. századi amerikai pszichiáter munkásságát tartjuk különösen nagyra a tudatosság témájában. Számos kutatást végzett a tudat természetével kapcsolatban, amelyek eredményeit a tudati szintek kalibrálásáról szóló doktori disszertációjában tette közzé. Később ezek a tudományos eredmények szolgáltak alapul az ERŐ kontra erő: a tudat anatómiája című könyvéhez.

Hawkins ezekből a tudati szintekből alkotta meg a tudattérképet. Ez gyakorlatilag a tudat folyamatainak felel meg: az érzelmeknek, az észleléseknek, a hozzáállásoknak, a világnézeteknek, a spirituális hiteknek. Ezt a térképet Hawkins egy 0 és 1000 közötti érékekkel bíró skálaként modellezte. A tudat skálájának vagy szintjeinek, mezőinek kritikus pontja 200-nál található: ez az egyenesség és a bátorság szintje. Alatta a negatív, lehúzó belső energiák működnek, mint amilyen a szégyen, a vágyakozás, a harag vagy a bánat. A 200-as szint felett pozitívak, előre vivőek a belső energiák: elfogadás, béke szeretet, öröm jellemzi ezeket. A 17 tudatszint mindegyikéhez tartozik valamilyen érzelem (pl. kétségbeesés, sóvárgás az egyik oldalon, derűlátás, áhítat, megértés a másik oldalon), folyamat (pl. kirekesztés, behódolás, felszabadulás, szándék), életfelfogás (reménytelen, csalódó, harmonikus, jóindulatú) és istenfelfogás (elítélő, megtagadó, könyörületes, bölcs).

Mindezek tudása igen lényeges ahhoz tudjuk, kik vagyunk valójában és merre tart létünk.

Felhasznált irodalom

A következő részekben olvashatsz majd a tudatskáláról, illetve a módosult tudatállapotokról is.

Tudatosságot emelő programok:

7
7
7
7

Önsegítő csomag

Kedvezmény!

Többet szeretnék tudni a csomagról!  Önsegítő csomag >>>

50.980 Ft 39.990 Ft

Törlés

Mit tartalmaz a csomag?

A meditációt szerintem már nem kell bemutatnom, de ha te még pont nem vettél részt egyik meditációmon sem, hadd idézzem egyik – szinte állandó – résztvevőnket: „Sokszor érzem azt a  meditációidon, hogy egy olyan térbe érkezem, ahol nincs más, csak a lét maga. Nincsenek gondolatok, mindennapi terhek. Könnyű vagyok és ebből hihetetlen erőt merítek.
A csomagban találod a tavaly év végén debütált Az élet igazi törvénye workshopot is, amelyen Neville Goddard tanításainak esszenciáját adom át. Olyan praktikus törvényszerűségeket, amelyeket alkalmazva szinte gyerekjáték saját boldogságod megteremtése.
A csomag harmadik eleme pedig a Múlt elengedése hanganyag: segítségével megszabadulhatsz bármilyen tehertől, amit nem szeretnél már tovább hordozni, legyen az egy nem megfelelően lezárt kapcsolat, egy veszteség feldolgozása vagy akár egy szenvedély elengedése

MÁJUS 16.

Az élet igazi törvénye

Többet szeretnék tudni a workshopról!
Az élet igazi törvénye >>>

30.000 Ft

A képzelet teremti a valóságot” – “A képzelet megvalósítja önmagát” – “Minden dolog létezik” – “Minden lehetséges” – írta Neville Goddard, a huszadik század egyik legnagyobb misztikusa. S ez csak néhány példa örök érvényű tanításaiból. Goddard munkásságának esszenciáját kapod meg ezen a workshopon. A mindennapi életben is tapasztalható törvényserűségekről és elvekről lesz szó. Az elmélet melett természetesen nem maradhat el azok gyakorlatba ültetése sem.

MÁJUS 20. 

Saját gyermekkor újraírása tréning

Többet szeretnék tudni a tréningről! Saját gyermekkor újraírása tréning >>>

44.450 Ft

Törlés

A TE gyermekkorod milyen volt?

Emlékszel rá egyáltalán? Sokan mondják a vendégeim közül, hogy nem emlékeznek a gyermekkorukra … ez mondhatni “normális” – legalábbis abban az értelemben, hogy manapság ez a megszokott. Valójában azonban itt van valahol az a bizonyos kutya elásva: valamiért nem emlészünk a gyermekkorunkra… Vagy ha mégis, lehet, hogy pont arra emlékszünk, amire nem szeretnénk…

Ez a tréning pontosan azért jött létre, hogy segítsek neked emlékezni a gyermekkorodra, vagy ha inkább felejtenél, segítek ÁTÍRNI az emlékeket. Hogy ilyen nincs is? A jó hír az, hogy nagyon is LEHETSÉGES…

 

MÁJUS 20.

Gyógyító-tisztító meditáció az Újrahangolás® módszerével

14.990 Ft

Törlés

Szeretettel várunk rendhagyó gyógyító, tisztító meditációnkra az oldások, változások, haladások, és a tiszta kapcsolódás jegyében.

A meditáció előtt ezúttal a tudatszintek témáját dolgozza fel az egyórás workshop. Hawkins tanításait szinte minden képzésemen, tréningemen megemlítem, mert rendkívül fontos felismeréseket adott át. Úgy gondoltam, érdemes egy kicsit részletesebben is beszélnem az általa kidolgozott tudatskáláról.

A meditáción és a workshopon külön és egyben is részt lehet venni.

Az  Újrahangolás® módszere lehetőséget ad az aura komolyabb kitisztítására, testi-lelki gyógyulásra, karmaoldásra, fejlődésre, az entitások szelíd elengedésére.

 MÁJUS 21-22. 

Önismeret felsőfokon – tranzakcióanalízis tréning

Többet szeretnék tudni a tréningről! Önismeret felsőfokon – Tranzakcióanalízis tréning >>>

87.630 Ft

Törlés

Ha ki kellene választanunk azt egyetlen és legfontosabb tréninget, amit receptre írnánk fel mindenkinek, az az Önismeret felsőfokon (Tranzakcióanalízis) tréning lenne. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az önismeret mindennek az alapja. 

 MÁJUS 27. 

Gátló parancsok feloldása workshop az Újrahangolás® módszerével

9.990 Ft

Törlés
Ismerkedj meg a benned megbúvó gátló parancsokkal, és kezdj el végre megszabadulni tőlük!

Gyakorlatorientált workshop, ahol nem csak beszélünk a problémákról, de teszünk is ellenük.

A HÓNAP HANGANYAGA

A “Ne létezz, ne élj!” gátló parancs oldása hanganyag

ne létezz, ne élj 12 gátló parancs oldás

A neletezz kuponkóddal
5990 Ft helyett áprilisban csak 2995 Ft

A hanganyag hallgatásának eredményeképp képes leszel megélni boldogan az életet, a létedet. Hatékonyan és eredményesen tudsz jelen lenni a földön, megtapasztalod milyen bőségben lenni. Könnyebben találod meg az életutadat. 

Többet szeretnék tudni a hanganyagról! A “Ne létezz, ne élj!” gátló parancs oldása felnőtteknek hanganyag >>>

Múlt elengedése – HANGANYAG

5.990 Ft

Ezt a hanganyagot használhatod a múlt elengedésére vagy bármely más – akár jelenleg fennálló – dolog, érzés elengedésére.

Kapcsolódó képzések

A képzések moduljairól, jelentkezésről bővebb információért munkatársainkhoz tudsz fordulni:

kapcsolat@ujrahangolas.hu

Szenvedélyek

Szenvedélyek

Téged függésben vagy áramlásban tart a szenvedély?

Legtöbbünknek a káros dolgok jutnak eszébe a szenvedély szó hallatán: az alkoholizmus, a kábítószerek, a cigaretta, a szerencsejáték. Biztos, hogy csak ezek illenek a sorba? Milyen például a munkamánia, a kávétól, az ételektől vagy édességektől való függés megítélése? Ezek mindegyike szenvedély: abban pedig nincs előrelépés, fejlődés. Pótlékok vannak és menekülés a valóság elől, önmagunk elől.

Vegyünk egy ártatlan példát: csokoládé. Talán mókásnak hat, ha valaki azt mondja, a csokitól függ – ám nem az. Egy közeli ismerősöm így írta le egyszer: „Egy pontig tényleg vicces kimondani, hogy csokifüggő vagyok, de amikor éppen erős ez a rabság, már nem nevetek. Hatalmába kerít egy érzés, hogy muszáj ennem még egy kockát, még egy kockát, még egyet … amíg el nem fogy. És ilyenkor már nem a finom íz miatt, hanem mert egy erő, amit nem tudok kontrollálni, nem hagy békén. Majdhogynem fizikailag érzem magam rosszul, ha nem ehetek belőle még egy kicsit.”

Így már nem is annyira jópofa, igaz? Pedig ez „csak” csoki, nem dohány, nem alkohol, pláne nem drog. Be is helyettesíthető internettel, tévézéssel, kávéval, bármivel… Érdemes egy kicsit ebből a megvilágításból is szemlélni a függőségek témakörét.

Mi ez a belső erő, ami átveszi ilyenkor az irányítást és miből táplálkozik?

Ma már nem kell pszichológusnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, a függőségek pótlékok: valamilyen űrt töltenek ki, valamilyen hiányosságot kompenzálnak. Így vagy úgy, „megmentenek” a valóságtól: „segítenek” nem szembe nézni adott feladatokkal, talán néha látszólag „normálisnak” maradni is segítenek – ha egyáltalán ebben az esetben mondhatunk ilyet.

Működhetnek azonban a szenvedélyeket irányító energiák magas szinten is: amikor áramlásban tartanak, amikor alkotásra késztetnek, amikor arra ösztönöznek, hogy még mélyebben belemélyedj egy témába, még többet tanulj valamiről, még jobbá akarj válni abban, amit csinálsz. Ez a cél. Lehetetlen? Egyáltalán nem!

Tudatskála – szenvedély

Kezdjük – látszólag – egy kicsit távolabbról. David R. Hawkins – akinek a nevét valamilyen formában szinte minden programunkon megemlítjük – a következőket írja az Erő kontra erő című könyvében: „Létezik egy végtelen potenciájú, határtalan birodalom: maga a tudat, amelyen belül hihetetlenül nagy EREJŰ mező szervezi az emberi viselkedést az „emberlétre” jellemző formákká.” Hawkins kidolgozta a tudatskála elméletét – vagy hívhatjuk a tudatosság skálájának is, hiszen ahogy haladunk a skála magasabb értékei felé, úgy csökken a tudatosság nélküli vezéreltség és váltja fel a létünkben való tudatos jelen levés, vagyis a valódi jelen-lét. Hawkins 1-1000-ig terjedő skálát határozott meg – ezen a skálán a sóvárgás, a vágyakozás a nem túl előkelő 125-ös rezgésszinten szerepel. Van hová fejlődni tehát erről a szintről, Hawkins azonban azt is írja, hogy “… a gondolatok és attitűdök láthatatlan univerzuma a test megszokott reakciói révén válik láthatóvá. … Az inger állandósága és ismétlődése az, ami a kezdeti állapotoktól való érzékeny függőség törvénye révén a betegség megfigyelhető folyamatát okozza. A folyamatot kiváltó inger azonban sokszor oly parányi, hogy teljesen elkerüli a figyelmet.” 

!!! És itt jön a lényeg: “… a gondolati folyamatok megváltoztatásával minden betegségnek visszafordíthatónak kell lennie.” !!! Mi a kulcs tehát? A gondolatok. A gondolkodásunk megváltoztatása. Ez pedig nem más, mint a tudatosság: a gondolataimat én irányítom, mert magam ura vagyok.

/Magáról a tudatskáláról bővebben is lesz szó az áprilisi meditáció előtti workshopon./

Első lépések a szabadulás felé

Első lépésként tedd fel magadnak a kérdést: “van bármi olyan dolog az életemben, ami nélkül nem bírok ki akárcsak egy napot?” Ha a válasz igen, két lehetőséged van: vagy nem veszel róla tudomást, vagy felébreszti benned a felismerést, hogy NEM VAGY SZABAD. Tudom persze, hogy egy erős kötődéstől nem feltétlenül lehet egyik napról a másikra megszabadulni. Hogyan tudsz magadnak segíteni? Természetesen itt most „kisebb” függőségek elhagyásához tudunk mankót adni: a súlyos  alkohol- vagy kábítószer függőség elhagyása szakembert kíván. Hogyha azonban valamilyen, inkább csak bosszantó függést szeretnél letenni, bátran próbáld ki a technikákat. Kitartással sikerülni fog!

Időről időre tarthatsz például böjtöket – akár az étkezést kordában tartó időszakos böjtölés (intermittent fasting) technikáját is alkalmazhatod. Ha sikerült meghatároznod, mitől szeretnél megszabadulni, figyeld meg, hogy mennyi időnként kerít hatalmába a késztetés, pl. hogy rágyújts, vagy megnézd a közösségi oldalakat, vagy egyél valamit stb. és tűzz ki egy kicsivel hosszabb időintervallumot, amikor tartózkodsz attól a dologtól. Kigondolhatsz helyettesítő tevékenységeket is, pl. többet olvasol, édesség helyett magvakat eszel, internetezés helyett elolvasol egy fejezetet egy könyvből, mozogsz, vagy éppen megtanulsz egy mondatot valamilyen idegen nyelven. Vagyis kivonod a rendszeredből a haszontalant és beépíted helyette a hasznosat. 

Ehhez nyilvánvalóan tudatosságra van szükséged.

Görgess lejjebb, mi ezekkel tudjuk segíteni a felismeréseket, amivel elindulhatsz a szabadulás útján.

Ha van hozzá kedved, oszd meg velünk az Újrahangolás Facebook oldalon a tapasztalataid. 

7
7
7
7

Önsegítő csomag

Kedvezmény!

Többet szeretnék tudni a csomagról!  Önsegítő csomag >>>

50.980 Ft 39.990 Ft

Törlés

Mit tartalmaz a csomag?

A meditációt szerintem már nem kell bemutatnom, de ha te még pont nem vettél részt egyik meditációmon sem, hadd idézzem egyik – szinte állandó – résztvevőnket: „Sokszor érzem azt a  meditációidon, hogy egy olyan térbe érkezem, ahol nincs más, csak a lét maga. Nincsenek gondolatok, mindennapi terhek. Könnyű vagyok és ebből hihetetlen erőt merítek.
A csomagban találod a tavaly év végén debütált Az élet igazi törvénye workshopot is, amelyen Neville Goddard tanításainak esszenciáját adom át. Olyan praktikus törvényszerűségeket, amelyeket alkalmazva szinte gyerekjáték saját boldogságod megteremtése.
A csomag harmadik eleme pedig a Múlt elengedése hanganyag: segítségével megszabadulhatsz bármilyen tehertől, amit nem szeretnél már tovább hordozni, legyen az egy nem megfelelően lezárt kapcsolat, egy veszteség feldolgozása vagy akár egy szenvedély elengedése

 ÁPRILIS 15-16. 

Önismeret felsőfokon – tranzakcióanalízis tréning

Többet szeretnék tudni a tréningről! Önismeret felsőfokon – Tranzakcióanalízis tréning >>>

87.630 Ft

Törlés

Ha ki kellene választanunk azt egyetlen és legfontosabb tréninget, amit receptre írnánk fel mindenkinek, az az Önismeret felsőfokon (Tranzakcióanalízis) tréning lenne. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az önismeret mindennek az alapja. 

 ÁPRILIS 23-24.

Sorskönyvi újraírás tréning – TA 102

Többet szeretnék tudni a tréningről!  Sorskönyvi újraírás tréning >>>

87.630 Ft

Törlés

Volt már olyan, hogy azt kívántad, bárcsak jönne egy jótündér, egy varázsló, egy angyal, akitől bármit kérhetnél, hogy jobbra forduljon a sorsod?  Mit szólnál hozzá, ha azt mondanám, hogy az a jótündér, az a varázsló, az az angyal TE MAGAD vagy?

Hallottál már a sorskönyvről? Ez nem más, mint az életterv, amelyet kisgyermekként rakunk össze a bennünket ért hatásokból, tapasztalatokból és megkapott üzenetekből életünk nagyon korai időszakában. Felnőve a gyermekkorban összerakott életterv szerint kezdünk élni, amelyről nagyon sok esetben kiderül, hogy nem visz jó irányba. Mostmár felnőtt vagy, a megfelelő segítséggel rá tudsz látni a benned működő folyamatokra, így kezedbe tudod venni a sorsod irányítását. 

ÁPRILIS 29.

Gyógyító-tisztító meditáció az Újrahangolás® módszerével

14.990 Ft

Törlés

Szeretettel várunk rendhagyó gyógyító, tisztító meditációnkra az oldások, változások, haladások, és a tiszta kapcsolódás jegyében.

A meditáció előtt ezúttal a tudatszintek témáját dolgozza fel az egyórás workshop. Hawkins tanításait szinte minden képzésemen, tréningemen megemlítem, mert rendkívül fontos felismeréseket adott át. Úgy gondoltam, érdemes egy kicsit részletesebben is beszélnem az általa kidolgozott tudatskáláról.

A meditáción és a workshopon külön és egyben is részt lehet venni.

Az  Újrahangolás® módszere lehetőséget ad az aura komolyabb kitisztítására, testi-lelki gyógyulásra, karmaoldásra, fejlődésre, az entitások szelíd elengedésére.

A HÓNAP HANGANYAGA

A “Ne létezz, ne élj!” gátló parancs oldása hanganyag

ne létezz, ne élj 12 gátló parancs oldás

A neletezz kuponkóddal
5990 Ft helyett áprilisban csak 2995 Ft

A hanganyag hallgatásának eredményeképp képes leszel megélni boldogan az életet, a létedet. Hatékonyan és eredményesen tudsz jelen lenni a földön, megtapasztalod milyen bőségben lenni. Könnyebben találod meg az életutadat. 

Többet szeretnék tudni a hanganyagról! A “Ne létezz, ne élj!” gátló parancs oldása felnőtteknek hanganyag >>>

Múlt elengedése – HANGANYAG

5.990 Ft

Ezt a hanganyagot használhatod a múlt elengedésére vagy bármely más – akár jelenleg fennálló – dolog, érzés elengedésére.

Elengedés

Elengedés

Lassan megérkezik a tavasz, hamvazószerdával március 2-án pedig megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a nagyböjt. Noha a nagyböjt a katolikus egyházhoz köthető, jó alkalom arra, hogy – vallási meggyőződéstől függetlenül – tavaszi “nagytakarításba” fogjunk a testünket-lelkünket  illetően. Mert miről szól a böjt misztériuma? Annyiból állna, hogy húsvétig bizonyos kitüntetett napokon nem eszünk húst vagy más állati terméket? Nem tűnik túl bonyolultnak… Nem, a böjt nem erről szól. Hagyományosan a böjt célja a hit elmélyítése és a lélek megújítása. Vagyis a világi hívságok felől a belső felé fordulás. A belső felé, ahol meglelhetjük MAG-unkat, a legbelsőbb isteni szikrát, ami bennünket éltet, ami a testünket létezteti. A böjt megtisztít és felemel. Fontos hát, hogy feltétlenül a húsról mondjunk le ebben az időszakban? Egyáltalán nem – pláne, ha valaki egyébként sem eszik (sok) húst.

Arra hívlak, hogy az idei nagyböjt során – akár katolikus vagy, akár nem – mondj le valamiről, amihez nagyon ragaszkodsz, ami már-már függőség a számodra. Ez lehet, hogy édesség, lehet, hogy tévézés, internetezés, lehet, hogy dohányzás, vásárolgatás vagy más … a lényeg, hogy szabadulj meg valamitől, ami fogva tart. Mindig azt mondom a tanítványaimnak, klienseimnek, hogy amikor kiveszünk valamit a rendszerből, érdemes a helyére valami építő jellegűt tenni. Így javaslom, fogyassz / tégy olyan dolgokat, amelyek EGÉSZ-ségesek, egésszé tesznek, az EGY-ség felé terelnek. Hallgathatsz tisztító hanganyagokat (nálunk is találsz néhányat), hangoskönyveket (nagyon ajánlom pl. Neville Goddard tanításait), meditálhatsz (velünk legközelebb március 8-án és 9-én, valamint március 18-án, az idei első tízmilliószoros napon – a meditácókról még külön is kapsz tőlünk levelet, hiszen 8-án és 9-én a békéért adjuk össze az energiánkat), kimozdulhatsz egy kicsit a természetbe feltöltődni, elővehetsz egy könyvet, amit már régen el szerettél volna olvasni, letehetsz régóta cipelt terheket, rendezhetsz múltbéli elakadásokat (például az Elengedés felsőfokon vagy a Saját gyermekkor újraírása tréning segítségével) vagy tehetsz felszabadító dolgokat, mint amilyen a megbocsátás vagy önkéntesség. Jó lehetőség arra is, hogy beillessz valamilyen új, építő szokást a mindennapjaidba. Elkezdhetsz például hála naplót írni: minden este leírsz legalább egy – akár icipici – dolgot, amiért hálás lehetsz. Talán azt gondolod, nem minden nap nap adódik valami, ami hálát érdemel, pedig ezernyi is akad minden egyes nap, csak tudatossá kell válni az apró csodákra. Kezdd el a naplót és hangolódj újra: egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy napról napra mind több dologért vagy hálás. 

Egyszóval arra biztatlak, hogy a nagyböjt során a külső nyüzsgést váltsd fel egy kicsit a befelé figyelésre, tisztulásra, újrahangolásra.

Csodás megéléseket kívánok!

Ha van hozzá kedved, oszd meg velünk az Újrahangolás Facebook oldalon, hogyan böjtölsz. 

7
7
7
7

 MÁRCIUS 18.

10 milliószoros nap – meditáció az Újrahangolás® módszerével

Többet szeretnék tudni a meditációról!  10 milliószoros napi meditáció >>>

14.990 Ft

Törlés

A tízmilliószoros napon minden kérés, kívánság 10 milliószoros erővel hat. Az általános elengedéseken túl a meglévő, téged már nem építő, nem éltető érzések elengedésében működünk együtt.

A meditáció előtt tematikus workshopot is szervezünk, amelynek tlmája márciusban a csakrák.

Az  Újrahangolás® módszere lehetőséget ad az aura komolyabb kitisztítására, testi-lelki gyógyulásra, karmaoldásra, fejlődésre, az entitások szelíd elengedésére.

 

A meditáción és a workshopon külön és egyben is részt lehet venni. 

 MÁRCIUS 26-27. 

Önismeret felsőfokon – tranzakcióanalízis tréning

Többet szeretnék tudni a tréningről! Önismeret felsőfokon – Tranzakcióanalízis tréning >>>

87.630 Ft

Törlés

Ha ki kellene választanunk azt egyetlen és legfontosabb tréninget, amit receptre írnánk fel mindenkinek, az az Önismeret felsőfokon (Tranzakcióanalízis) tréning lenne. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az önismeret mindennek az alapja. 

A HÓNAP HANGANYAGA

Energiaközpontok helyreállítása hanganyagok

Energiaközpontok  helyreállítása hanganyagok

A csakra kuponkóddal most
5990 Ft helyett csak 2995 Ft

Ha szeretsz önállóan munkálkodni magadon, neked ajánlom az Energiaközpontok helyreállítása hanganyagainkat. Az ember energetikai felépítésének alapja az életerő, életlevegő, amely jelen van mindenben, ami körülvesz bennünket: az elemekben és az anyag legfinomabb formájában, az éterben is. Ez az életenergia az energiavezetékek finom hálózatán keresztül áramlik. A több tízezer energiavezeték közül háromnak van kiemelkedő szerepe: a gerincoszlop mentén elhelyezkedő suṣumnā–nāḍīnak és az azt spirálisan körbevevő másik energiavezetéknek, az iḍānak és a piṅgalānak. Ez a három energiavezeték hét ponton keresztezi egymást. Ezen a hét ponton energiaörvények, csakrák formálódnak, amelyek lehetővé teszik az életlevegő felvételét és leadását, illetve a szervezet egyes működési területeit szabályozzák.

Múlt elengedése – HANGANYAG

5.990 Ft

Ezt a hanganyagot használhatod a múlt elengedésére vagy bármely más – akár jelenleg fennálló – dolog, érzés elengedésére.

Pár-kapcsolat

Pár-kapcsolat

Rögtön a lényegre térek: februárban az emberi kapcsolatok, a szerelem, a párkapcsolatok, a bennünk létező férfi és női minőségek-energiák lesznek a középpontban. Mondom is miért.

Szinte nincs olyan tréningem, képzésem, egyéni kezelésem, amelyen ne kerülne elő valamilyen (pár)kapcsolati probléma. Van, aki arról számol be, hogy nem éli meg igazán valódi női, illetve férfi minőségét, van, akinek szürkévé vált a párkapcsolata, más a társát keresi évek óta, megint mást pedig megcsaltak, de olyan is van, aki kilépne a kapcsolatából, de nem mer vagy nem tudja, hogyan tegye. Egyre másra bukkannak elő az újabb és újabb társkereső oldalak és csoportok. Több asztrológus és asztrozófus írását is olvasva úgy tűnik, a mostani időszak még a csillagos égen is a férfi-női minőségek üzenete mutatkozik: február közepén együtt áll a Vénusz és a Mars.

A jól működő (pár)kapcsolatnak van három nagyon fontos motívuma (plusz egy ráadás).

  • Önmagunk ismerete: Az önismeret minden kapcsolódás alapja, nem csak a párkapcsolatnak. A legfontosabb alappillér, hogy két olyan egyén alkossa, akik tisztában vannak saját magukkal. Már a párkeresés legelején érezhető a szükségessége: honnan tudnád, milyen társ való hozzád, ha nem ismered magad? Kiragadott példa, de ellátogattam számos társkereső oldalra, hogy megnézzem, hogyan keresnek társat az emberek. Minden oldalon adott a lehetőség, hogy a keresők bemutatkozzanak. Az adatlapok többségén azonban vagy hiányzik a bemutatkozás, vagy sablonos, vagy egyszerűen arról szól, hogy milyen társát keres az illető. Te hogyan mutatkoznál be egy társkeresőn vagy akár egy tréningen? Ki vagy TE? Tudod, milyen erők munkálnak benned? Tudnál akár “használati útmutatót” adni magadhoz? Ha nem, a levelem végén mutatom, hogyan tudhatod meg.
  • A másik ismerete: Nem vagyunk egyformák, a bennünk munkáló erők is mások, más a szeretetnyelvünk, másképp közelítünk a világ felé. Ha magunk megismerése mellett időt szánunk arra, hogy megismerjük a másikat is, akkor sokkal harmonikusabb lehet a kapcsolat. Mondok egy példát. Lehet, hogy te akkor érzed leginkább, hogy valaki figyel rád, ha átölel, megsimogat, hozzád ér. Hogyha azonban a másikban olyan program fut, ami miatt számára ez fullasztó, és az ajándékokban látja a szeretet megnyilvánulását, akkor nem fogja érteni, hogy miért kell mindig egymást birizgálni. Végülis mi a szeretet, hogyan nyilvánul meg? Leginkább úgy, hogy a másik kedvére teszünk. Lehet, hogy sütsz egy sütit a párodnak, de ha te a puncsosat szereted, ő pedig a csokisat, te mégis az előbbit készíted, akkor valójában kinek is tettél a kedvére?
  • Kommunikáció: Kikerülhetetlen pillér minden társas kapcsolatban. Legalább olyan fontos, mint az önismeret. Tudod, min bukik el a legtöbb kapcsolat? Azon, hogy a felek nem beszélgetnek egymással. Nem mondják el egymásnak se azt, ami jól esik (mert az ugye természetes és magától értetődő, hogy a másik a kedvünkre tesz), se a sérelmeket. Mert mi történik általában? Vagy megsértődünk és érdemi beszélgetés helyett egymás fejéhez vágunk vélt vagy valós dolgokat, vagy pedig a szőnyeg alá söpörjük a problémákat, és egyszerre zúdítjuk a másikra, amikor már késő, amikor már lehetetlen úgy megbeszélni, hogy ne fájdalom legyen a vége.
  • Párkapcsolat vagy társkapcsolat: A legfrissebb téma – hiszen a párkapcsolat korlátai és a társkapcsolat minőségileg más szintje is megér egy misét. A tudatos társkapcsolat jelenti a kiutat a párkapcsolati problémákból. Erről később fogok még beszélni – egyelőre legyen elég annyi, hogy igen fontos és izgalmas téma lesz. A részletekről még írok majd, figyeld a postaládád 🙂

Mi a tanulság? Ismerd meg önmagad és az emberi kapcsolódásokat működtető törvényszerűségeket és máris a kapcsolatok új dimenzióját élheted meg, legyen szó a párodról, a gyermekedről, barátaidról vagy a munkatársaidról.

Mivel tudok segíteni neked (pár)kapcsolat terén?
Modellek segítségével megvizsgálod eddigi életutad, konfliktusaid kezelésének módját.

7
7
7
7

 FEBRUÁR 22.

Gyógyító-tisztító meditáció az Újrahangolás® módszerével

14.990 Ft

Törlés

HAMAROSAN ÚJ IDŐPONT! 

Szeretettel várunk gyógyító, tisztító meditációnkra az oldások, változások, haladások, és a tiszta kapcsolódás jegyében.

Az  Újrahangolás lehetőséget ad az aura komolyabb kitisztítására, testi-lelki gyógyulásra, karmaoldásra, fejlődésre, az entitások szelíd elengedésére.

Ezúttal a meditáció előtt egy egyórás női-férfi minőségekkel foglalkozó workshopot is szervezünk, amelynek során közösen, mégis egyéni munkával feldolgozzuk a bennünk működő női és férfi minőségek témáját, valamint kiemelten foglalkozunk a párkapcsolatok témájával. 

A két programon külön és egyben is részt lehet venni.

 FEBRUÁR 25-26. 

Önismeret felsőfokon – tranzakcióanalízis tréning

Többet szeretnék tudni a tréningről! Önismeret felsőfokon – Tranzakcióanalízis tréning >>>

87.630 Ft

Törlés

Ha ki kellene választanom azt egyetlen és legfontosabb tréninget, amit receptre írnék fel mindenkinek, az az Önismeret felsőfokon (Tranzakcióanalízis) tréning lenne. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az önismeret mindennek az alapja. Mivel tudom, mindig nehezebb egyedül belevágni egy tréningbe, ahol senkit nem ismersz, ha hozol magaddal valaki mást, mindketten kedvezményesen jöhettek, fejenként 87.630 Ft helyett 69.000 Ft-ért. Használd az együttjobb kuponkódot.

A HÓNAP HANGANYAGA

Női-férfi minőségek javítása hanganyagok

Újrahangolás Női-férfi minőségek

A ferfinoi kuponkóddal most
5990 Ft helyett csak 2995 Ft

Ha szeretsz önállóan munkálkodni magadon, neked ajánlom a Női-férfi minőségeket javító hanganyagainkat. A ferfinoi kuponkóddal most 50% kedvezménnyel juthatsz hozzájuk. Hogy segítsek eligazodni, hogy melyike(ke)t érdemes meghallgatnod, a honlapon találsz egy ingyenes kérdőívet, amit ha kitöltesz, megtudhatod, hogy mely női és férfi minőségek sérültek a rendszeredben.

Múlt elengedése – HANGANYAG

5.990 Ft

Ezt a hanganyagot használhatod a múlt elengedésére vagy bármely más – akár jelenleg fennálló – dolog, érzés elengedésére.

Te hogyan kezded az új évet? Mi így …

Te hogyan kezded az új évet? Mi így …

Hát itt vagyunk… Beléptünk 2022-be. Ideje végleg lezárni az előző évet.

Összegzés

Számomra 2021 rengeteg meglepetést tartogatott: sok-sok örömet, még több munkát. Ha össze szeretném foglalni az évet, akkor amiből a legtöbbet kaptam 2021-ben, az az inspiráció volt. És egy nagy újrakezdéssel végeztem az évet. 🙂 Igen, az év végét. 🙂 A 2018-ban ellőtt nyíl, melyet Nyilas országaként lőttünk a céltáblára, célba érkezett. Csodás zárás az utolsó napokra, és nagyon inspiratív kezdés az új esztendőre. Az előkészítő munka beérett, az alapzat megvan, lehet építkezni. Tanítványokkal, leendő és már végzett coachokkal, preventorokkal, segítőkkel. Kövessétek a hírleveleinket, mert várnak a lehetőségek. Közösséget építünk, csodát építünk. Végre!

Amilyen a kezdet, olyan a folytatás …

Nos, a Fényközpont csapata új lendülettel és kíváncsi várakozással telítve kezdi 2022-t. Tevékeny év elé nézünk, ahogy az ország is. … És nem, nem … nem kilátástalan. Sőt! Ez kötelező folyamat, amin most átmegyünk. Sok helyen beszéltem és írtam erről.

Nem vagyok az újévi fogadalmak híve, hiszen bármikor dönthetünk úgy, hogy belekezdünk valami újba. Ugyanakkor az új esztendő sokak számára új fejezet nyitásának lehetőségét is adja. Sokakban felmerül, hogy mi lenne, ha munkát váltana? Különösen aktuális most az új szakma tanulása: a környezetemben rengetegen váltanak szakmát, új, csendesebb vizekre eveznek a hajtásból, és mások segítését helyezik előtérbe.

Valami nem oké?

Talán benned is megfogalmazódott már, hogy valami nem stimmel, nem vagy az áramlásban – vagy Csíkszentmihályi sokat idézett szavával élve a flow-ban – a munkád során, kezdesz kiégni.

Lehet, hogy a másik csoportba tartozol: imádod a munkád, a hivatásod, de egy döntésed miatt kényszerpihenőre küldenek, így más szakmát kell keresned.

Így vagy úgy, szinte mindannyian keresésben, változásban, változtatásban vagyunk.

Vajon te el is szánod magad a nagy lépésre? Azok közé tartozol akik valóban meg is teszik az első lépést az új jövő felé?

Vállalod-e hogy kilépsz a sémákból, kilépsz a társadalom vagy csak a szűkebb környezeted által támasztott elvárások nyomása alól és mersz szabad lenni? Mersz-e önMAGad lenni? Teszel-e saját boldogulásodért és boldogságodért?

Igaz, az út nem mindig sima és nyílegyenes: biztosan belefutottál már te is, hogy sokszor saját családod, saját barátaid próbálnak lebeszélni a váltásról – ezért azonban nem szabad haragudnod rájuk: ők csak nem látják azt a szabad énedet, amit te már látsz és érzel. Ezúttal kiállsz magadért – de most nem erőből, hanem sok-sok szeretettel?

Valósítsd meg álmaidat

Te melyik csoportba tartozol? Akik megmaradnak az álmodozás szintjén, vagy azok közé, akik meg is valósítják álmaikat? Ha az utóbbiak között ismertél magadra, nálunk a legjobb helyen jársz. Olyan szakmákat kínálunk, amelyekkel valóban új útra léphetsz: megtalálhatod önmagad és megtalálhatod az új munkádat is egy olyan segítő hivatásban, amire ma igen nagy szükség van. Szinte nincs ma olyan felnőtt és nincs olyan gyermek, akinek ne lenne szüksége egy odafigyelő másikra, aki csak neki szenteli az idejét.

Tarts velem és a Fényközpont lelkes csapatával! Sok szeretettel állítjuk össze hónapról hónapra az aktuális programokat.

2022-ben egy újdonsággal találkozhatsz nálunk: minden hónapban más és más témát veszünk elő és járunk körbe, ehhez a témához fog kapcsolódni a havi meditáció is, csomagajánlatokat állítunk össze, és ki tudja, milyen meglepetések várnak még 😉

Januárban az elengedés és az újrakezdés lesz a központi motívumunk, februárban pedig mi más, mint a szerelem, a férfi és a női lét – de ne szaladjunk ennyire előre 🙂

Nézzük a januári elengedő – teremtő programokat:

7
7
7
7

A HÓNAP HANGANYAGA

Múlt elengedése – HANGANYAG

5.990 Ft

Ezt a hanganyagot használhatod a múlt elengedésére vagy bármely más – akár jelenleg fennálló – dolog, érzés elengedésére.

 JANUÁR 24-25. 

Önismeret felsőfokon – tranzakcióanalízis tréning

Többet szeretnék tudni a tréningről! Önismeret felsőfokon – Tranzakcióanalízis tréning >>>

87.630 Ft

Törlés

Nem, nem banki tranzakciók elemzését tanítjuk, ahhoz mi se értünk 🙂 A középpontban TE magad leszel. Biztosan hallottál már az emberi játszmákról: ezekről lesz szó és azokról a bennünket mozgató erőkről, a bennünk futó eddig fel nem ismert programokról, amelyek ezeket a bizonyos játszmákat indítják. Ki ne akarná átlátni ezeket a játszmákat? Gyere, dobj egy hatost: ha tetszik a tréning, tetszik a központunk hangulata, máris megvan a belépőd valamelyik képzésünkre. Hogy miért mondom ezt? Mert mindennek az önismeret az alapja – így nálunk minden képzésnek is a tranzakcióanalízis tréning az első modulja, hiszen hogyan válhatnánk hiteles segítővé, ha magunkkal sem vagyunk tisztában?

 JANUÁR 21.

Gyógyító-tisztító meditáció az Újrahangolás® módszerével

Többet szeretnék tudni a meditációról és a workshopról!  Gyógyító-tisztító meditáció és Évtervező workshop az Újrahangolás® módszerével >>>

14.990 Ft

Törlés

Szeretettel várunk gyógyító, tisztító meditációnkra az oldások, változások, haladások, és a tiszta kapcsolódás jegyében.

Az  újrahangolás lehetőséget ad az aura komolyabb kitisztítására, testi-lelki gyógyulásra, karmaoldásra, fejlődésre, az entitások szelíd elengedésére.

Ezúttal a meditáció előtt egy egyórás Évtervező workshopot is szervezünk, amelynek során közösen, mégis egyéni munkával feldolgozzuk és elengedjük az előző évet, majd megtervezzük az újat. Végigkísérünk ezen az úton, hogy minél felszabadultabban léphess tovább. 

A két programon külön és egyben is részt lehet venni.